Statut Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w Lubartowie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubartowskie Towarzystwo Regionalne” i zwane jest w dalszej części statutu „Towarzystwem”.

§ 2
Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Ziemi Lubartowskiej, a siedzibą władz jest miasto Lubartów.

§ 4
Towarzystwo jest zarejestrowane na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6
Towarzystwo może używać stempla podłużnego o treści: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne w Lubartowie oraz pieczęci okrągłej: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne w Lubartowie z herbem miasta Lubartowa w środku.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. Pielęgnowanie tradycji na Ziemi Lubartowskiej i budzenie zamiłowania do niej młodego pokolenia mieszkańców.
2. Wiązanie trwałych wartości historycznych i kulturowych z dążeniami społeczno-gospodarczymi poszczególnych środowisk lokalnych i Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Integracja poszczególnych grup społecznych i środowisk lokalnych.
4. Upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności wśród młodzieży i dorosłego społeczeństwa.
5. Dokumentowanie bieżących przejawów życia społeczno-kulturalnego.

§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Skupianie miłośników Ziemi Lubartowskiej.
2. Organizowanie kół i sekcji na terenie działania.
3. Współdziałanie z placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi, władzami samorządowymi, Kościołami i instytucjami społeczno-gospodarczymi.
4. Opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących regionu.
5. Organizowanie sesji, spotkań, wystaw, imprez artystycznych itp.
6. Stałe współdziałanie z Muzeum Regionalnym w Lubartowie.
7. Kultywowanie tradycji regionalnych.
8. Roztaczanie opieki nad młodymi twórcami oraz twórcami ludowymi.
9. Inicjowanie i opiniowanie działań z zakresu heraldyki, nazewnictwa ulic, opieki nad zabytkami, miejscami pamięci narodowej itp.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) uczestniczenia w organizowanych formach działalności,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Towarzystwa.

§ 13
1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego świadczenia zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 14
1. Nadana godność członka honorowego Towarzystwa daje prawo brania udziału w Walnych Zebraniach, konferencjach, spotkaniach i posiedzeniach Zarządu – z głosem stanowiącym.
2. Członek honorowy ma prawo noszenia odznaki Honorowego Członka Towarzystwa.

§ 15
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
2. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres trzech lat.
3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
4. Wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 16
l. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa cztery lata.

Walne Zebranie Członków

§ 17
1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem jest  najwyższą władzą Towarzystwa. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie.

§ 18
1. O zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd Towarzystwa obowiązany jest powiadomić członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem.
2. Zarząd powiadamiając członków o Walnym Zebraniu, podaje miejsce, termin i porządek obrad.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
2) uchwalanie wprowadzonych zmian w treści statutu,
3) uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,
4) wybór członków władz Towarzystwa,
5) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
6) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane pisemne żądanie, co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku /żądania/ Zarządowi.
3. Powiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwołane oraz miejsce, termin i porządek obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Towarzystwa składa się z 11- 21 członków, w tym przewodniczącego zarządu, którym jest prezes Towarzystwa, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
3. Przewodniczącego wybiera spośród siebie Zarząd na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów.
4. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków i jemu przewodniczy, do chwili wyboru przewodniczącego Zarządu Towarzystwa.
5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 21
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) opracowywanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4) uchwalanie regulaminów związanych z działalnością,
5) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
6) przyjmowanie, skreślanie i 'wykluczanie członków,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8) wnioskowanie o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej,
11) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.

§ 22
1. Uchwały Zarządu Towarzystwa są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy składu Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego Komisji.

§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,  pod względem celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
3) kontrola opłacania składek członkowskich,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia! absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§ 25
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez siebie ustalonego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Towarzystwa

§ 26
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27
1. Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
1) wpływy ze składek członków zwyczajnych i wspierających,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki z chwilą otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28
1. Dla ważności pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów 'Wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 29
1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Towarzystwa wymaganą większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm./.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe

§ 30
Zmiany w statucie wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postępowania Sądu Rejestrowego.