Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 • Członków zwyczajnych
  Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe Towarzystwa.

 • Członków wspierających
  Osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarowały na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego upełnomocnionego przedstawiciela.
  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 • Członków honorowych
  Osoby szczególnie zasłużone dla Towarzystwa.
  Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

Godność Honorowego Członka LTR

1985 – Józef Lulek

1985 – Feliks Wiśniewski

1992 – prof. dr hab. Ryszard Orłowski

1992 – Roman Kornacki

1996 – Jan Smolarz

2021 – Maria Kozioł