Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu działania LTR w 2023 r.

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR
1. Odbyło się 5 planowych i 1 nadzwyczajne posiedzeń Zarządu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.
Odbywały się też kilkuosobowe spotkania członków Zarządu odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
2. Opracowano i przekazano odpowiednim instytucjom sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz 2 sprawozdania z dotacji UM Lubartów.
3. Upowszechnianie działalności LTR
a) poprzez stronę internetową (www.ltr-lubartow.pl) oraz Facebook;
b) w lokalnych mediach – lubartow24.pl; Lubartowiak; Wspólnota Lubartowska, UM Lubartów;
c) udostępnianie wydawnictw LTR na zapotrzebowanie , w konkursach i imprezach ;
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w pracach, spotkaniach, uroczystościach i działaniach podejmowanych przez Towarzystwo oraz zewnętrznych organizatorów.

II. Działalność wydawnicza

W październiku 2022 r. ukazała się publikacja „Gawędy z przeszłości Lubartowa – kiedy Lubartów był Lewartowem”.  Kolejna z planowanych trzech części wydawnictwa o historii Lubartowa, wydana w części w ramach oferty dofinansowanej przez Miasto Lubartów, była wydawnictwem na jubileusz Miasta Lubartowa. Dystrybuowano ją w ramach działań związanych z tym wydarzeniem. Z okazji jubileuszu ukazała się również kolejna pocztówka okolicznościowa „Urodziny Miasta” przypominająca datę 29 maja 1543 r. i założenie miasta Lewartowa.

Zwieńczeniem projektu oświatowego realizowanego wspólnie z placówkami było wydawnictwo Lubartowska Teka Historyczna zawierające materiały edukacyjne dotyczące historii miasta. Uzupełnieniem stał się materiał fotograficzny ze zbiorów LTR i MZL.

Równolegle staraniem UM obie części gawęd przygotowanych przez LTR zostały wydane w publikacji miejskiej „480 lat Lubartowa miasta Firlejów i Sanguszków”, która ukazała się w maju 2023 r.

W czerwcu br. opracowano materiał dotyczący LTR do  Bibliotekarza Polskiego, wydawnictwa WBP im. H. Łopacińskiego.

III. Udział w życiu społeczno – kulturalnym miasta i powiatu

 1. Organizacja we współpracy z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury i Muzeum Ziemi Lubartowskiej obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego : przygotowanie ekspozycji z wykorzystaniem materiałów i opracowań LTR (w tym kalendarium wydarzeń na Ziemi Lubartowskiej ) prezentowanej kolejno w LOK oraz MZL. Uzupełnieniem były prelekcje historyczne wprowadzające w tematykę – Powstanie Styczniowe w Lubartowie i okolicy.
 2. Organizacja wspólnie z MZL Muzealnej Majówki w dn. 13.05 2023 r. w godz. 15 – 21.00, w ramach której odbyło się śpiewanie pieśni powstańczych (chór LOK), opowieści o eksponatach dotyczących powstania, warsztaty rękodzieła, gra terenowa dla młodzieży szkolnej połączona z loterią fantową. Do obchodów dołączyły Muzeum Parafialne, Muzeum kina oraz galeria PMDK.
 3. Obchody rocznic historycznych i regionalnych (np. rocznicy powstania styczniowego, bitwy pod Lubartowem w powstaniu listopadowym , Dnia Żołnierzy Wyklętych, Bitwy Warszawskiej ; odzyskania Niepodległości, w tym uroczystości „Lubartów pamięta” – spotkanie w dn. 10 XI na cmentarzu parafialnym)
 4. Współudział w organizacji Jubileuszu Miasta:
 • Wystawa czasowa w  Muzeum Ziemi Lubartowskiej  „Lubartów w 480 odsłonach”  przygotowanej z okazji  480 lat istnienia Lubartowa, prezentowanej w okresie 26 V – 15 IX 2023 r. ( fotografie, część artystyczna);
 • Akcja edukacyjno – kulturalna w placówkach oświatowych zakończona koncertem dla Miasta w dn. 29.05;
 1. Oprowadzanie po muzeum, muzeum parafialnym oraz „spacery historyczne” po Lubartowie;
 2. Organizacja Akcji Edukacyjnej Imieniny Miasta, adresowanej do przedszkoli i szkół Placówki przygotowywały własne przedsięwzięcia a ponadto zorganizowano spotkanie delegacji P i Sz  w bazylice św. Anny – dzieci i młodzież obejrzeli zbiory Muzeum Parafialnego, wysłuchali informacji o rodzie Sanguszków i ich dokonaniach dla Miasta.  Na zakończenie delegacja młodzieży  złożyła wiązankę i zapaliła znicz przy epitafium Książąt Sanguszków.
 3. Udział przedstawicieli Zarządu w imprezach i jubileuszach organizowanych w Mieście (1 LO, Orkiestra Dęta OSP, 10 lecie UTW) i na zewnątrz (konferencja regionalna w Michowie, sejmik Towarzystw Regionalnych we Włodawie).
 4. Przygotowanie zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych pomników na cmentarzu lubartowskim w dn. 1.11 2023 r. W kweście wzięło udział 54 regionalistów, przedstawicieli różnych grup i zawodów. W efekcie kwesty przeprowadzonej w godz. 8.00 – 17.00 zebrano do puszek kwotę 15 176,55 + 1,86 euro, dodatkowo na konto wpłacono 130, 00 zł.
 5. Udział w pracach kapituły Księgi Pamięć i Zobowiązanie (wybór Postaci, przygotowanie biogramu, organizacja uroczystego wpisu w dn. 26.XI 2023; postacią wpisywaną był lubartowianin, rzemieślnik, sportowiec – piłkarz KS Lewart (klub obchodził 100 lecie istnienia) i działacz sportowy. 
 6. Uczczenie pamięci lubartowskich regionalistów (1 XI) – zapalono lampki pamięci na blisko 50. grobach regionalistów na cmentarzu parafialnym i komunalnym;
 7. Przygotowywanie i udostępnianie materiału historycznego na zapotrzebowanie instytucji i osób prywatnych;
 8. Zgłoszony w poprzednich latach wniosek do Burmistrza Miasta o odnowienie pomnika powstańców styczniowych został zrealizowany i przed Świętem Niepodległości wykonano pomnik  poświęcony „Powstańcom z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza” .
 9. LTR współpracował z oddziałem lubelskim IPN w kwestii odnawiania i upamiętniania weteranów walk spoczywających na lubartowskim cmentarzu.
 10. Przeprowadzono renowacje 2 pomników na cmentarzu – weterana powstania styczniowego Władysława Żelkowskiego oraz grób Rewuckich z figurą Anioła Pokoju, odczyszczono 3 nagrobki poddane renowacji we wcześniejszych latach, groby odnowione oznaczono logo LTR. Koszt całkowity 18 415.
 11. Zorganizowano 2 wyjazdy o charakterze poznawczym i integracyjnym  wspólnie z UTW – śladami rodu Firlejów   oraz do Warszawy na śpiewanie pieśni powstańczych w dn. 1.08. 2023 r.
 12. Opracowywanie tekstów, artykułów, folderów i lokalnych publikacji;


IV. Działalność wewnętrzna LTR

1. Prowadzenie dokumentacji Towarzystwa:
Książka protokołów Zarządu; Kronika LTR, dokumentacja finansowa i członkowska.
2. Gromadzenie funduszy Towarzystwa:
– Składki członkowskie: 7755,00
– Sprzedaż wydawnictw: 1350,00
– Dotacje UM: 6750
– Kwesta – 15 396,55

*Przychody: 31 251,55
*Wydatki: 28 369,52

3. Stan członkowski na 31. XII 2023 r.:297
Przybyło – 4
Ubyło – 6 ; w tym zmarło – 3; zrezygnowało /skreślonych – 3

Sporządziła Ewa Sędzimierz, prezes LTR
Lubartów, dnia 22 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu działania LTR w 2022 r.

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR
1. Odbyło się 6 planowych i 1 nadzwyczajne posiedzeń Zarządu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.
Odbywały się też kilkuosobowe spotkania członków Zarządu odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
2. Opracowano i przekazano odpowiednim instytucjom sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz 2 sprawozdania z dotacji UM Lubartów.
3. Upowszechnianie działalności LTR
a) poprzez stronę internetową (www.ltr-lubartow.pl) oraz Facebook;
b) w lokalnych mediach – lubartow24.pl; Lubartowiak; Wspólnota Lubartowska, UM Lubartów;
c) udostępnianie wydawnictw LTR na zapotrzebowanie , w konkursach i imprezach ;
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w pracach, spotkaniach, uroczystościach i działaniach podejmowanych przez Towarzystwo oraz zewnętrznych organizatorów.

II. Działalność wydawnicza
Opracowano materiał dotyczący LTR do rocznicowego wydawnictwa Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych – 40 lat WRTR. Publikacja ukazała się w listopadzie 2022 r.
W październiku 2022 r. ukazała się publikacja „Gawędy z przeszłości Lubartowa – kiedy Lubartów był Lewartowem”. Jest to kolejna z planowanych trzech części wydawnictwa o historii Lubartowa. Publikacja wydana w części w ramach oferty dofinansowanej przez Miasto Lubartów jest wydawnictwem na jubileusz Miasta Lubartowa.

III. Udział w życiu społeczno – kulturalnym miasta i powiatu

 1. Organizacja we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej wystawy czasowej: „Lubartów czasów Wandy Śliwiny”, przygotowanej z okazji 60. Rocznicy śmierci literatki i regionalistki, prezentowanej w okresie VI – X 2022 r.
 1. Oprowadzanie po muzeum, muzeum parafialnym oraz „spacery historyczne” po Lubartowie;
 2. Organizacja wspólnie z muzeum Muzealnej Majówki w dn. 14.05 2022 r. w godz. 16 – 21.00, w ramach której odbył się koncert Szkoły Muzycznej, prezentowano legendy lubelskie Wandy Śliwiny, udostępniono zbiory Muzeum Parafialnego , zorganizowano warsztaty regionalne połączone z loterią fantową, odbyło się spotkanie z najmłodszymi regionalistami.
 3. Obchody rocznic historycznych i regionalnych (np. rocznicy powstania styczniowego, bitwy pod Lubartowem w powstaniu listopadowym , Dnia Żołnierzy Wyklętych, Bitwy Warszawskiej ; odzyskania Niepodległości, w tym uroczystości „Lubartów pamięta” – spotkanie w dn. 10 XI na cmentarzu parafialnym)
 4. Zorganizowano dwudniowe obchody 60. rocznicy śmierci Wandy Śliwiny, w trakcie których poprzez wykład i prezentację oraz inscenizację wspomnień przybliżono sylwetkę regionalistki. Odbyło się okolicznościowe spotkanie członków LTR oraz otwarcie wystawy połączonej z prezentacją katalogu. W intencji zmarłej odprawiono mszę św. oraz złożono wiązanki i zapalono znicze na jej grobie, odnowionym i pielęgnowanym przez członków LTR.
 5. Organizacja Akcji Edukacyjnej Imieniny Miasta, adresowanej do przedszkoli i szkół Placówki przygotowywały własne przedsięwzięcia a ponadto każda przygotowała program, który złożył się na Koncert Dobrych Życzeń dla Miasta w dn. 22 listopada 2022 r. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe przypinki rozdawane wszystkim uczestnikom wydarzenia. Na zakończenie delegacja młodzieży udała się do kościoła św. Anny aby złożyć wiązankę przy epitafium Książąt Sanguszków.
 6. Przygotowanie zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych pomników na cmentarzu lubartowskim w dn. 1.11 2022 r. W kweście wzięło udział 56 osób regionalistów, przedstawicieli różnych grup i zawodów. W efekcie kwesty przeprowadzonej w godz. 8.00 – 17.00 zebrano do puszek kwotę 16 594,21 + 1 euro, dodatkowo na konto wpłacono 130, 00 zł.
 7. Udział w pracach kapituły Księgi Pamięć i Zobowiązanie (wybór Postaci, przygotowanie biogramu, organizacja uroczystego wpisu w dn. 21.XI 2021; postacią wpisywaną była nauczycielka, żołnierz AK, organizatorka i komendantka WSK Aniela Miduch.  
 8. Uczczenie pamięci lubartowskich nauczycieli (14.10) i regionalistów (1 XI) – przygotowano listę pedagogów, za których odmawiano różaniec w pielgrzymce nauczycielskiej do sanktuarium św. Anny,  zapalono lampki pamięci na blisko 50. grobach regionalistów na cmentarzu parafialnym i komunalnym;
 9. Przygotowywanie i udostępnianie materiału historycznego na zapotrzebowanie instytucji i osób prywatnych;
 10. Zgłoszono wniosek do Burmistrza Miasta o odnowienie pomnika powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym.
 11. Zorganizowano 2 wyjazdy o charakterze poznawczym i integracyjnym do Drohiczyna i Grabarki oraz do Warszawy na śpiewanie pieśni powstańczych w dn. 1.08. 2022 r.
 12. Opracowywanie tekstów, artykułów, folderów i lokalnych publikacji;


IV. Działalność wewnętrzna LTR

1. Prowadzenie dokumentacji Towarzystwa:
Książka protokołów Zarządu; Kronika LTR, dokumentacja finansowa i członkowska.
2. Gromadzenie funduszy Towarzystwa:
– Składki członkowskie: 4 816,00
– darowizny: 450,00
– Sprzedaż wydawnictw: 1055,00
– Dotacje UM: 9000
– Kwesta – 16 724,21 +1 euro
– Przychody 2021: 32 045,21
– Wydatki: 12 382,88
3. Stan członkowski na 31. XII 2022 r.:299
Przybyło – 18
Ubyło – 14 ; w tym zmarło – 13; zrezygnowało /skreślonych – 1

Sporządziła Ewa Sędzimierz, prezes LTR
Lubartów, dnia 25 lutego 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu działania LTR w 2021 r.

Ze względu na pandemię nie udało się w zaplanowaniu terminie– X.2020 r.– zorganizować zarówno obchodów jubileuszu 65- lecia działalności LTR jak i walnego zebrania członków Towarzystwa. Walne zebranie, które zakończyło kadencję i wybrało nowe władze zorganizowano dopiero 17.VII.2021r.

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR
1. Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej: do lipca -2 ; w okresie VIII – XII – 3.
Odbywały się też kilkuosobowe spotkania członków Zarządu odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
2. Opracowano i przekazano odpowiednim instytucjom sprawozdania merytorycznego , sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dotacji UM Lubartów.
3. Upowszechnianie działalności LTR
a) poprzez stronę internetową (www.ltr-lubartow.pl) oraz Facebook;
b) w lokalnych mediach – lubartow24.pl; Lubartowiak; Wspólnota Lubartowska, UM Lubartów;
c) udostępnianie wydawnictw LTR na zapotrzebowanie , w konkursach i imprezach ;
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w pracach, spotkaniach, uroczystościach i działaniach podejmowanych przez Towarzystwo.;
5. Uporządkowano sprawy związane z konstytuowaniem się Zarządu – zmiany w KRS oraz CRBR i BS obsługującym rachunek LTR.

II. Działalność wydawnicza
W grudniu 2021 r. ukazała się publikacja „Gawędy z przeszłości Lubartowa – W czasach Książąt Sanguszków”. Jest to jedno z planowanych trzech części wydawnictwa o historii Lubartowa. Pozostałe części planowane są w kolejnych latach. Publikacja wydana w ramach oferty dofinansowanej przez Miasto Lubartów.

III. Udział w życiu społeczno – kulturalnym miasta i powiatu
1. Organizacja we współpracy z MZL wystaw czasowych:
– „Z kart lubartowskiego regionalizmu” – otwarta na jubileusz 65 lecia LTR i 50 lecia Muzeum prezentowana do wiosny 2021 r.
– Lubartowscy Sanguszkowie – otwarta w dn. 8 czerwca 2021 r., czynna do grudnia 2021 r.
2. Oprowadzanie po muzeum oraz „spacery historyczne” po Lubartowie;
3. Obchody rocznic historycznych i regionalnych (np. Bitwy warszawskiej ; odzyskania Niepodległości, w tym Lubartów pamięta – 10 XI na cmentarzu parafialnym; 15 rocznicy śmierci Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego);
4. Organizacja Akcji Edukacyjnej Imieniny Miasta, adresowanej do przedszkoli i szkół podstawowych; placówki biorące udział otrzymały pamiątkowy zestaw od LTR. Z tej okazji wydano też płytę z hymnem Lubartowa.
5. Przygotowanie zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych pomników na cmentarzu lubartowskim (zamiast kwesty wpłaty na konto);
6. Udział w pracach kapituły Księgi Pamięć i Zobowiązanie (wybór Postaci, przygotowanie biogramu, organizacja uroczystego wpisu w dn. 21.XI 2021; postacią wpisywaną był autor hymnu Lubartowa – Stanisław Latek);
7. Uczczenie pamięci lubartowskich regionalistów (1 XI) – zapalono lampki pamięci na 46 grobach;
8. Przygotowanie i udostępnianie materiału historycznego na zapotrzebowanie instytucji i osób prywatnych;
9. Wnioskowanie o nadawanie nazw regionalnych na terenie miasta – park miejski im. Książąt Sanguszków;
10. Udział w pracach zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Lubartowa;
11. Opracowywanie artykułów, folderów i publikacji;
12. Udział w rocznicy pierwszej masowej egzekucji w Lublinie w XII 1939 r. (w której zginął starosta lubartowski T.Illukiewicz) – 19.XII 2021 r.

IV. Działalność wewnętrzna LTR
1. Prowadzenie dokumentacji Towarzystwa:
Książka protokołów Zarządu; Kronika LTR, dokumentacja finansowa i członkowska.
2. Gromadzenie funduszy Towarzystwa:
– Składki członkowskie: 7760
– Sprzedaż wydawnictw: 1933,60
– Dotacje UM: 8000
– Kwesta – 800
– Przychody 2021: 23 228,83
– Wydatki: 18 357,46.
3. Stan członkowski na 31. XII 2021 r.:295
Przybyło– 6
Ubyło– 24; w tym zmarło- 7; zrezygnowało/skreślonych- 17

Sporządziła Ewa Sędzimierz, prezes LTR
Lubartów, dnia 4 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu działania LTR w 2019 r.

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR

 1. Dla przygotowania zaplanowanych działań, odbyło się siedem posiedzeń Zarządu (według Księgi Protokołów), z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Odbywały się też kilkuosobowe spotkania członków zarządu odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
 2. Opracowane zostały i przekazane odpowiednim instytucjom: sprawozdanie merytoryczne (6.III), finansowe (12.III), oraz finansowe i merytoryczne z dotacji Miasta Lubartów (03.VIII).
 3. Upowszechnianie działalności LTR:
  • założenie strony internetowej LTR (16.VII) i jej prowadzenie (www.ltr-lubartow.pl),
  • na bieżąco w lokalnych mediach: www.lubartow24.pl, „Lubartowiak”, „Wspólnota Lubartowska”,
  • udostępnianie wydawnictw – na zapotrzebowanie, upominki w konkursach i imprezach młodzieży i dorosłych (także wysyłkowo).
 4. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej uczestniczyli – na zaproszenia – w pracach, spotkaniach, uroczystościach oraz działaniach wspólnie organizowanych, jak następuje:
  • 22 marca – napisanie opinii dla Burmistrza Miasta o kandydatce na dyrektora Muzeum Ziemi Lubartowskiej,
  • 30 marca – udział w „Spotkaniach Wielkopostnych” w Górce Lubartowskiej,
  • 24 kwietnia – przygotowanie zgłoszenia na konkurs monografii Lubartowa „Książka Roku 2018” i doręczenie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
  • 27 i 28 maja – udział w Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 4,
  • 8 czerwca – udział w 20-leciu Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina,
  • 28 czerwca – udział w III Lubelskich Spotkaniach Miłośników Regionu organizowanych przez MBP w Lublinie,
  • 8 sierpnia – napisanie pisma do Burmistrza Miasta Lubartów w sprawie zamilknięcia hejnału z wieży ratuszowej,
  • 6 września – udział w Jubileuszu 75-lecia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
  • 4 października – przygotowanie i wysłanie zespołom artystycznym, twórcom ludowym, sponsorom indywidualnym podziękowania za współorganizację Lubartowskiego Pikniku Regionalnego, sfinansowanego częściowo z dotacji Miasta Lubartów,
  • w ramach pomocy Zespołowi Ludowemu w Ostrówku– uzupełnienie w kronice rocznej ich działalności,
  • 9 listopada – udział w 40-leciu Zespołu Artystycznego w Pałecznicy,
  • 11 listopada – udział delegacji LTR (z wiązanką) w obchodach Święta Niepodległości,
  • 8 grudnia – udział w spotkaniu sprawozdawczo-opłatkowym Powiatowego Koła Pszczelarzy,
  • 17 grudnia – udział w otwarciu wystawy „Obraz i rzeźba” członka LTR Jerzego Knefla w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

   

  II. Działalność wydawnicza:

 1. Wznowione zostały „Legendy Lubartowskie” w nakładzie 500 szt. (29 maja), sfinansowane przez LTR.
 2. Wydano kartkę okolicznościową pt. „Imieniny Miasta Lubartów” w nakładzie 500 szt., sfinansowaną przez LTR (listopad 2019 r.).
 3. Do końca 2019 r. zebrane zostały materiały do XX tomu publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”: 15 artykułów, wiersze dwóch autorów, kronika ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych, c.d. bibliografii regionu lubartowskiego oraz 11 biogramów zasłużonych dla regionu mieszkańców, z których tylko jeden artykuł był zlecony do napisania za umowne honorarium, zaś wszystkie pozostałe napisano społecznie.


III. Udział w życiu społeczno – kulturowym miasta i powiatu:

 1. Wspólnie z Muzeum Regionalnym Ziemi Lubartowskiej zorganizowane były dwie wystawy czasowe:
  • „W lubartowskiej szkole 1819–2019” (otwarta 23 maja),
  • „My Armii Krajowej Żołnierze – w 75. rocznicę wyzwolenia miasta Lubartów” (otwarta 21 lipca).
 2. W niedzielę 15 września, we współpracy z placówkami kultury i Radą Seniorów Miasta Lubartów, LTR był organizatorem plenerowej imprezy pn. „Lubartowski Piknik Regionalny”, w programie którego były: występy zespołów artystycznych (przedszkolnych, młodzieżowych, ludowych), warsztaty, pokazy i kiermasze– z licznym udziałem trzypokoleniowego społeczeństwa miasta i okolic.
 3. W miesiącach wrzesień– październik staraniem Zarządu LTR odrestaurowany został kolejny (z funduszy kwesty 2018 r.) pomnik: braci Bogumiła i Ignacego Karpińskich. Odrestaurowanymi od 2000 r. 22 grobami zasłużonych lubartowian w ciągu roku opiekują się regionaliści.
 4. W uroczystość Wszystkich Świętych Zarząd LTR był organizatorem ósmej kwesty na cmentarzu parafialnym w Lubartowie, w której uczestniczyły 52 osoby (regionaliści i wolontariusze), zebrano 13.428,30 zł.
 5. W dniach 22, 23, 24 listopada, z okazji 275. rocznicy potwierdzenia prawa miejskiego, zmiany nazwy Lewartowa na Lubartów, nadania miastu herbu przez króla Augusta III (22.XI.1744 r.) LTR wspólnie z Muzeum Ziemi Lubartowskiej zorganizowało imprezy pn. „Imieniny Miasta Lubartów” dla młodzieży i dorosłego społeczeństwa.
 6. Udział w obchodach 80. rocznicy śmierci rozstrzelanych w pobliżu Betoniarni oraz śmierci starosty lubartowskiego Tadeusza Illukiewicza:
  • wykład dr E. Sędzimierz – dla kombatantów i gości,
  • delegacja Zarządu LTR z wiązanką na uroczystościach w Lublinie.

 

IV. Działalność wewnętrzna LTR:

 1. Prowadzenie dokumentacji:
  • protokółowanie posiedzeń Zarządu– I. Dybała,
  • merytorycznej, w tym KRONIKI– M. Kozioł,
  • kasowej– K. Goś,
  • księgowej – M. Malessa,
 2. Gromadzenie funduszy:
  • składki członkowskie – 6.695,00 zł
  • ze sprzedaży wydawnictw – 1.435,00 zł
  • odsetki bankowe – 153,39 zł
  • dotacja Urzędu Miasta – 3.000,00 zł
  • kwesta 1.XI.2019 r. – 13.428,30 zł

  Przychody roku 2018 = 24.711,69 zł
  Wydatki roku 2018 = 24.894,38 zł

  Stan członków LTR na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 314. Przybyło 5 członków, ubyło 8 osób, w tym 5 zmarło, a 3 osoby skreślono decyzją Zarządu z powodu długoletniego zalegania z opłaceniem składki członkowskiej.

  Sporządziła Maria Kozioł
  Lubartów, dnia 7 lutego 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu działania LTR w 2018 r.

 

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR

 1. Dla przygotowania zaplanowanych działań, odbyło się pięć posiedzeń Zarządu (według Księgi Protokołów), z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Odbywały się też kilkuosobowe spotkania członków zarządu odpowiedzialnych za poszczególne zadania, w tym szczególnie związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 2. Opracowane zostały i przekazane odpowiednim instytucjom: sprawozdanie finansowe (14.II), merytoryczne (15.II) oraz finansowe i merytoryczne z dotacji Miasta Lubartów (31.VII) i (30.VIII).

 3. Upowszechnianie działalności LTR:
  • na stronie internetowej Miasta Lubartów – 22 luty,
  • na bieżąco w lokalnych mediach: www.lubartow24.pl, „Lubartowiak”, „Wspólnota Lubartowska”,
  • udostępnianie wydawnictw – na zapotrzebowanie (na miejscu i wysyłkowo) oraz prowadzonej dokumentacji.

 4. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej uczestniczyli – na zaproszenia – w pracach, spotkaniach, uroczystościach oraz przedsięwzięciach wspólnie organizowanych, jak następuje:
  • 16 stycznia – opracowanie wniosku o działalności Alfreda Kędziory „Animator Kultury” – do nagrody wojewódzkiej ANGELUS,
  • 18 stycznia – opracowanie wniosku o działalności Orkiestry Dętej OSP „za całokształt twórczości” – do nagrody wojewódzkiej ANGELUS,
  • 22 stycznia – udział w obchodach 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
  • 23-25 stycznia – opracowanie wniosku – propozycji na Patrona ks. bp. Władysława Bandurskiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie,
  • 1 marca – udział w posiedzeniu Miejskiej Kapituły ustalającej zasłużonych Lubartowian do wpisu w „Księdze Pamięci”, 
  • 10 marca – udział w „Spotkaniu Wielkopostnym” w Górce Lubartowskiej, gm. Niedźwiada (8 zespołów ludowych),
  • 12-13 marca – opracowanie wniosku na Nagrodę im. Oskara Kolberga dla Krystyny Hoduń z Rozkopaczewa,
  • 22 marca – udział w V edycji Skarbnicy Tradycji Lubartowskich w Przedszkolu nr 4 w Lubartowie,
  • 29 kwietnia – udział w obchodach 30–lecia Zespołu Ludowego w Talczynie, gm. Kock,
  • 17 maja – udział w Komisji Miasta o Nagrodę Burmistrza dla studentów,
  • 20 sierpnia – opracowanie wniosku dla Alicji Rokickiej o odznakę AKTYWNY  SENIOR,
  • 25 sierpnia – oprowadzanie 30-osobowej grupy lubartowskich seniorów „śladami historii Lubartowa”
  • 3-4 września – konsultacja w Zarządzie LTR i odpowiedź Urzędowi Miasta w Lubartowie o umiejscowieniu nazwy ulicy im. Józefa Lulka,
  • 3-4 września – przygotowanie i przekazanie wydawnictw LTR o martyrologii Lubartowian – Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie,
  • 15 września – udział wiceprezesów LTR w obchodach 90–lecia Orkiestry Dętej OSP (z listem okolicznościowym i upominkami książkowymi dla 11 długoletnich członków),
  • 30 września – udział w uroczystości 100-rocznicy Niepodległości w Gminie Kamionka,
  • 11 października – udział w VII sesji naukowej z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie” w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
  • 26 października – udział w Narodowym Czytaniu – „Antologia Niepodległości”,
  • 9 listopada – przygotowanie i udostępnienie wydawnictw z wierszami Władysława Rząśnickiego dla Szkoły Podstawowej w Skrobowie,
  • 17 listopada – udział w 15-leciu Zespołu Śpiewaczego w Ostrowie Lubelskim,
  • W ciągu roku – wielokrotny udział w spotkaniach dotyczących monografii Lubartowa,
  • 11 grudnia – udział w spotkaniu promocyjnym monografii „Lubartów w dziejach – od czasów najdawniejszych do współczesnych”.


II. Działalność wydawnicza:

 1. Przygotowanie do wydania XX tomu „Lubartów i Ziemia Lubartowska” (w 2020 r.):
  • kontakt z autorami piszącymi ustalone tematy artykułów i biogramów. 
  W 2018 r. wpłynęło: trzy biogramy, wiersze dwóch autorów, jeden artykuł.

 2. W związku z przypadającymi w 2018 r. jubileuszami: 475. rocznicą założenia Miasta, 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicą ruchu regionalnego, wydany został okolicznościowy folder pt. „Pamięci lubartowskich regionalistów”, w którym zaprezentowano siedem wybitnych postaci: Gracjana Wereżyńskiego, Helenę Morozewiczową, Jana Mangolda, Wandę Śliwinę, Józefa Lulka, Józefa Rafalskiego, Stanisława Latka.

 3. Nawiązanie kontaktu z 16. autorami w celu opracowania ustalonego materiału do XX tomu „Lubartów i Ziemia Lubartowska”


III. Udział w życiu społeczno – kulturowym miasta i powiatu:

 1. Współorganizacja wystaw czasowych:
  • z Muzeum Ziemi Lubartowskiej zorganizowana została wystawa pt. „Dawny Lubartów w obrazkach i fotografii” – czynna w okresie 7 marca – 15 września,
  • z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury (i w jej siedzibie wyeksponowana) pt. „Miejsca pamięci narodowej w okresie walk o niepodległość” – czynna w okresie 19 kwietnia – 6 maja.

 2. W dniu 19 kwietnia LTR wspólnie z Miastem Lubartów zorganizował sesję popularnonaukową pt. „Drogi do Niepodległości” – z programem muzycznym wykonawców ze Społecznej Szkoły Muzycznej. Wykładowcami byli naukowcy z UMCS i miejscowa dr E. Sędzimierz, zaś słuchaczami mieszkańcy dorośli i młodzież szkół średnich.

 3. W dniu 6 czerwca, z inicjatywy LTR, wspólnie z lubartowskimi szkołami: Podstawową nr 1, LO nr 1, LO nr 2 i Lubartowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowane zostało spotkanie pn. „Pamięci wybitnych regionalistów”, w czasie którego przypomniano siedem wybitnych postaci z okresu 1828 – 1953. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzin prezentowanych osób – z Warszawy i Lubartowa oraz regionaliści i reprezentacje młodzieży wszystkich lubartowskich szkół.

 4. W dniach 6–7 września realizowana była gra miejska pt. „W poszukiwaniu lubartowskiej historii” dla uczniów lubartowskich szkół podstawowych.

 5. Troska o stan pomnikowych zabytków kultury na cmentarzu parafialnym:
  • całoroczna opieka regionalistów nad 21 odrestaurowanymi grobowcami w latach 2000 – 2018,
  • w dniu 7 sierpnia zlecono (po wycenie oferty) wykonanie renowacji grobowca Ksawery Januszewicz zm. w 1887 r. oraz oczyszczenia grobowców Wandy Śliwiny, ks. Walentego Golińskiego, ks. Ludwika Mecha,
  • w dniu 1 listopada zorganizowana została siódma kwesta na cmentarzu parafialnym, z udziałem 46 regionalistów i wolontariuszy.

 6. W dniu 28 lipca regionaliści licznie włączyli się we współorganizację VII edycji imprezy miejsko – parafialnej pt. „ANNOwanie”.

 7. W dniu 16 grudnia – delegacja Zarządu LTR (z wiązanką kwiatów) uczestniczyła w Lublinie w obchodach rocznicy śmierci starosty lubartowskiego Tadeusza Illukiewicza.

 8. Na zapotrzebowanie instruktorów z Domu Kultury w Kocku i Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce oraz kierowników Zespołów Ludowych w Pałecznicy i Ostrówku udzielona była pomoc merytoryczna nt. folkloru lubartowskiego, strojów regionalnych oraz prowadzenia dokumentacji.

 9. Członkowie LTR aktywnie uczestniczą w organizowanych obchodach świąt narodowych, rocznicowych i okolicznościowych.


IV. Praca stała:

 1. Prowadzenie dokumentacji:
  • merytorycznej, w tym KRONIKI – M. Kozioł,
  • kasowej – K. Goś,
  • księgowej – M. Malessa,
  • protokółowanie posiedzeń Zarządu – I. Dybała.

 2. Gromadzenie funduszy:
  • składki członkowskie – 6.740,00 zł
  • ze sprzedaży wydawnictw – 270,00 zł
  • odsetki bankowe – 93,15 zł
  • dotacja Urzędu Miasta – 6.975,00 zł
  • Parafia św. Anny (na renowację grobowców księży) – 3.500,00 zł
  • SOLBET (darowizna) – 1.000,00  zł
  • kwesta 1 listopada – 14.445,00 zł

  Przychody roku 2018 = 33.023,15 zł
  Wydatki roku 2018 = 26.778,45 zł

  Stan członków LTR na dzień 31 grudnia 2018 r. – 317. Przybyło 11 osób, ubyło 12 osób, w tym 1 zrezygnował, 5 zmarło, 6 osób skreślono decyzją Zarządu z powodu długoletniego zalegania z opłaceniem składki członkowskiej.

  Sporządziła Maria Kozioł
  Lubartów, dnia 23 stycznia 2019 r.