Historia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Tradycje regionalnej działalności w Lubartowie sięgają okresu zaborów. Jeszcze w 1917 r. powstało Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki, którego cele zaprezentował Władysław Śliwa: „Zajrzyjmy w pierwszy lepszy zakątek naszej głuchej prowincji, a z przerażeniem spostrzeżemy, że tu i ówdzie wyziera piętno i następstwa długiej niewoli i ta śpiączka, z której wszelkiemi siłami należałoby wyzwolić obywatela wolnej Polski. Nie posiadamy wprawdzie takich sił lokalnych byśmy mogli stworzyć ośrodek życia kulturalno-oświatowego w naszej dzielnicy, lecz mamy szczere i niezłomne chęci, by powołać właśnie te siły, by dać impuls do żywszego zainteresowania się oświatowo-kulturalną pracą. Mamy nadzieję, że skromny zaczątek tej pracy spotka się z przychylnym przyjęciem i że zabiegi Sekcji naszej w tym kierunku znajdą oddźwięk w sercach tych, którzy mają na celu dobro i oświatę narodu polskiego”. Słowa te odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców Lubartowa… Zebrało się liczne grono społeczników Towarzystwa, które w latach 1917–1927 prowadziło żywotną działalność, w sekcjach: śpiewaczej, teatralnej, literackiej, bibliotecznej, sportowej. W późniejszym czasie ze względu wyjazdy z Lubartowa najaktywniejszych członków Towarzystwa nastąpił pewien regres. Przetrwały niektóre sekcje i formy, jak np.  Klub Sportowy „Lewart”, kierowany przez Antoniego Gojdana, czy Chór „Lutnia” pod kierunkiem, najpierw Józefa Rafalskiego, a później Jana Maliszewskiego. Ciągłą i najowocniejszą była działalność literacka, dzięki nieustannej aktywności Wandy Śliwiny, używającej pseudonimu „Jagienka spod Lublina”.

Po II wojnie światowej, nawiązaniem do międzywojennej działalności, było powołanie w dniu 11 września 1955 r. Koła Miłośników Historii przy Lubelskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego. W zebraniu organizacyjnym w lokalu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyło 20 osób, głównie nauczycieli oraz dwóch przedstawicieli Oddziału Lubelskiego PTH. Wybrany Zarząd z prezesem, emerytowanym inspektorem szkolnym Janem Mangoldem, już pod koniec września rozpowszechnił wydrukowany Komunikat informujący o powstaniu KMH, wytyczonych zadaniach i zapraszający do współpracy. Najważniejsze dwa zadania dotyczyły zorganizowania muzeum regionalnego i opracowania monografii Ziemi Lubartowskiej. W rocznicę założenia KMH ukazało się 16 – kartkowe wydawnictwo z ciekawymi artykułami 22 autorów, które opiewało historię i piękno Ziemi Lubartowskiej, stąd zapewne tytuł jednodniówki „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Napływały też intensywnie dary od mieszkańców miasta i powiatu, które składane były przez trzy lata w udostępnionej sali 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej, przy ówczesnej ul. 25 Października 3 (od 1991 r. ul. Legionów 3).

W dniu 8 sierpnia 1957 r. lubartowscy regionaliści z radością napisali do swojej poprzedniczki z okresu międzywojennego – Wandy Śliwiny, mieszkającej już wówczas we Wrocławiu: „Zapalony znicz życia kulturalnego przez Wasz zespół [tj. PTMS – J.S.] jeszcze w 1917 r. będziemy podtrzymywać nadal, niech płonie jasnym światłem i ukazuje piękno Ziemi Lubartowskiej w przeszłości i teraźniejszości”.

W dniu 15 czerwca 1958 r. Koło Miłośników Historii przekształciło się w samodzielne Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, zostało zarejestrowane i odtąd działało w oparciu o własny Statut. Na ten dzień SMZL liczyło 49 członków. Fakt ten umożliwił starania o realizację zamierzeń związanych z utworzeniem w Lubartowie muzeum, tym bardziej, że nagromadziło się już sporo darów, takich jak: znaleziska archeologiczne, numizmaty, wyroby z dawnej fajansarni, elementy strojów ludowych, wydawnictwa prasowe i książkowe, narzędzia i sprzęty użytku codziennego itp. Toteż Stowarzyszenie już w lipcu 1958 roku otrzymało jeden pokój w zabytkowym dworku, w większości zamieszkałym przez kilku lokatorów, a także właściciela lek. wet. dr. Stefana Werchrackiego przy ul. Kościuszki 28. Eksponatów wciąż przybywało, lecz Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej pierwszego etatowego pracownika, jako dyspozytora muzealnego, zatrudnił dopiero z dniem 1 listopada 1962 r. Była to Leokadia Gągalska-Grądek. W latach 1963-1967 funkcję tę pełniła Joanna Misiurska. Z dniem 1 stycznia 1966 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Uchwałą Nr 22/111/66 powołało Muzeum w Lubartowie, przydzielając drugie pomieszczenie w tym samym dworku. Z dniem 1 stycznia 1968 r. Wydział Oświaty i Kultury PPRN na kierownika Muzeum zatrudnił etnografa mgr Annę Żmudę. W tym samym roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej uzyskało przy ul. Kościuszki 28 trzeci lokal. Pomieszczenia te łącznie poddane zostały gruntownemu remontowi, z przystosowaniem ich na cele muzealne. Zatrudniono też do pomocy drugiego pracownika etatowego. Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego było dużym wydarzeniem nie tylko dla regionalistów, ale i dla społeczeństwa Ziemi Lubartowskiej. Odbyło się w dniu 17 października 1970 r. podczas uroczystości Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego w Lubartowie. Z wygłoszonych wówczas przemówień, warto wspomnieć słowa nauczyciela plastyki Liceum Ogólnokształcącego i współzałożyciela Koła Miłośników Historii, Karola Skarucha, który stwierdził, że ziściły się marzenia działaczy, połączone z niemałym trudem i dlatego ten dzień uznaje „za najpiękniejszy w swoim życiu”. Od tego dnia Muzeum Regionalne stało się jednocześnie siedzibą regionalistów, co ma ogromne znaczenie dla codziennej, ścisłej i owocnej współpracy na rzecz mieszkańców miasta i Ziemi Lubartowskiej.

Kiedy w 1975 r. wprowadzona została w kraju reforma administracji państwowej, w ramach której dokonano  likwidacji powiatów, również na niwie regionalnej musiały nastąpić zmiany. Toteż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 21 maja 1977 r. podjęło decyzję o zmianie nazwy na: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, oddziaływujące na istniejące gminy w rejonie, a później powiat lubartowski, utożsamiany przez regionalistów z najbliższą sercu Ziemią Lubartowską.

... to co społecznie użyteczne, szlachetne i piękne
pragniemy wydobyć z przeszłości, tworzyć

spotkanie_wiezi
I spotkanie pn. „Moje więzi z Lubartowem” - 1989 r.

Ważne daty z historii LTR

11.09.1955

Powołanie Koła Miłośników Historii w Lubartowie – oddział PTH w Lublinie

15.06.1958

Przekształcenie Koła Miłośników Historii w samodzielne Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej

21.05.1977

Zmiana nazwy na: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

kmh
Zarząd Koła (Komisji) Miłośników Historii - 1956 r.

Prezesi LTR

1955 – 1958 — Jan Mangold

1958 – 1963 — Adam Owsikowski

1966 – 1970 — Feliks Wiśniewski

1971 – 1976 — Józef Lulek

1976 – 1992 — Roman Kornacki

1992 – 2021 — Maria Kozioł

od 2021 — Ewa Sędzimierz

zalozyciele_smzl
Założyciele SMZL z Wandą Śliwiną - 1959 r.

Cele i działalność regionalna

Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki w Lubartowie

1917 - 1939

Celem Towarzystwa było: Usunąć […] piętno i następstwa długiej niewoli […] zmobilizować do działania współmieszkańców […] utworzyć ośrodek życia kulturalnego i oświatowego w mieście powiatowym.

PTMS działało poprzez sekcje:
• śpiewaczą – chór ,,Lutnia”
• dramatyczną – przedstawienia teatralne i koncerty artystyczne
• literacką – ,,Jednodniówka 15 lipca 1919 r.”, ,,Lewart” – tygodnik
• biblioteczną – rozwój czytelnictwa
• sportową – Klub Sportowy ,,Lewart”

PTMS liczyło ponad 300 członków, a wśród nich szczególnie wyróżniali się:

Edmund Berger, Stefan Czekański, Antoni Gojdan, Władysława i Edward Krzykowie, Eugenia Liskowa, Seweryn Lange, Janina Łaszczowa, Jan Maliszewski, Aniela Miduchówna, Jadwiga i Edmund Optołowiczowie, Henryk Orłowski, Jan Racki, Józef Rafalski, Wanda i Władysław Śliwowie, Leon Solecki, Zygmunt Stolarski, Janina Teterowa, Wacław Urbański.

Koło Miłośników Historii

1955 - 1958

Zapalony znicz życia kulturalnego […] będziemy podtrzymywać nadal, niech płonie jasnym światłem i ukazuje piękno Ziemi Lubartowskiej.

Główne cele i zadania:
• organizowanie muzeum
• opracowanie monografii Ziemi Lubartowskiej
• wydawanie jednodniówek ,,Lubartów i Ziemia Lubartowska”
• upowszechnianie lokalnej historii

W działalności Koła (Komisji) wyróżniali się:

Czesław Cieszko, Witold Kaczyński, Zdzisław Ligęza, Józef Lulek, Jan Mangold, Kazimierz Mijal, Roman Mika, Karol Skaruch, Adam Owsikowski, Jerzy Sekuła, Antonina Sitkowska, Wanda Śliwina, Natalia Trusowa, Feliks Wiśniewski.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej

1958 - 1977

Stowarzyszenie działało w granicach powiatu lubartowskiego.

Celem Stowarzyszenia było: Budzenie zamiłowania do przeszłości kulturalnej Ziemi Lubartowskiej, powiązanie trwałych wartości kulturalnych o znaczeniu historycznym z dążeniami kulturalnymi całego kraju.

Dorobek Stowarzyszenia:
• upamiętnienie tablicami pisarzy związanych z Lubartowem
• zorganizowanie sesji milenijnej
• utworzenie Muzeum Regionalnego
• wydanie publikacji ,,Lubartów. Z dziejów miasta i regionu”
• kontynuacja wydawania publikacji ,,Lubartów i Ziemia Lubartowska”

Wyróżniający się członkowie:

Janusz Cyfrowicz, Leokadia Grądek, Helena Kołodziej, Roman Kornacki, Maria Kozioł, Zofia i Józef Lulkowie, Zofia Meksułowa, Joanna Misiurska, Antoni Mucharski, Adam Owsikowski, Józef Sekuła, Karol Skaruch, Jan Smolarz, Wanda Śliwina, Feliks Wiśniewski, Jadwiga Żelazna, Anna Żmuda.

medale2

Odznaczenia i nagrody dla LTR

Odznaka „Zasłużony dla Miasta Lubartowa” – 1984

Odznaka „Za zasługi dla Lubelszczyzny” – 1985

Tytuł „Za zasługi dla Miasta Lubartowa” – 1999

Nagroda Starosty Lubartowskiego „Złoty Talent” – 2003; 2005

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Lubartowa” – 2005

Medal Wojewody Lubelskiego – 2005

Dyplom Uznania Zarządu Województwa Lubelskiego – 2015

Nagroda Burmistrza Miasta Lubartów – 2015; 2020

Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji 65– lecia działalności LTR – 2020